Trò chơi trực tuyến: Bị ảnh hưởng Khu Tactics

Tên thay thế: Bị ảnh hưởng Khu Tactics

Nó chỉ 25 tháng mười một năm 2013 các công ty phát triển, mà đồng thời là nhà xuất bản của trình duyệt và khách hàng trò chơi trực tuyến hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký