Trò chơi trực tuyến: Mass Effect

Tên thay thế: Mass Effect

Từ những phút đầu tiên của dự án trở nên rõ ràng rằng Mass Effect trò chơi sẽ được khá thành công hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký